Sysifos (kritické myšlení)

Kritické myšlení: 

kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého krinein, rozlišovat, posuzovat) znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, nýbrž dokázat zaujmout odstup a vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob.

Tuto pro moderní dobu krajně významnou schopnost vyzdvihlo osvícenství, které Immanuel Kant charakterizoval požadavkem „Neboj se užívat vlastního rozumu“. Po rozpadu tradičních společností a náboženských jistot mohla lidské společnosti ještě nějakou dobu vést tak zvaná „velká vyprávění“ či „metanarace“, například národního osvobození, sociální spravedlnosti nebo pokroku, která se však v průběhu 20. století zčásti naplnila a zčásti zdiskreditovala v ideologiích totalitních hnutí. Na současného člověka se tak klade nárok kriticky, to jest vlastním rozumem a na základě vlastních zkušeností, zkoumat možnosti, které před ním stojí. Ve společnosti hojnosti a téměř úplné svobody tisku potřebují tuto schopnost už větší děti, aby si z nabízených možností dokázaly vůbec vybrat. Rozmach internetu a snadná dostupnost informací schopnost kritického myšlení snižuje.

Kritické myšlení je důležité, protože nám umožňuje analyzovat, vyhodnocovat, vysvětlovat a modelovat naše myšlení, čímž snižuje riziko přijímání, jednání nebo myšlení na základě víry. (zdroj: http://tinyurl.com/n7op4jw)


Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a dlouholetým předsedou je humanistický filozof Paul Kurtz, si zvolila název CSICOP, Committee for the scientific investigation of the claims of the paranormal (Výbor pro vědecké zkoumání paranormálních názorů). Jejím původním programem byla vědecká analýza pseudovědeckých názorů a údajně nadpřirozených jevů, ale postupně se rozšiřoval zájem skeptiků i na další oblasti, ve kterých začaly převládal nevědecké a sporné názory, a stranou nezůstala ani popularizace vědy. Základní metodou práce je tzv. „nový skepticismus“ ve smyslu kritického racionalizmu. Dnes je CSICOP silnou organizací s více než 50.00 členy, má v USA několik výzkumných center a vydává kritický časopis Skeptical Inquirer.

Záhy nato vznikly analogické skeptické organizace téměř ve všech zemích západního světa. V Evropě patří k nejsilnějším společnostem s dlouhou tradicí německá GWUP, italská CICAP, francouzská AFIS, velice aktivní jsou i belgičtí a holandští skeptici. Pozoruhodně silné skeptické organizace jsou v Japonsku, Číně, Austrálii, na Novém Zélandě a v Indii. Po r.1989 vznikly skeptické organizace také v řadě států východní Evropy včetně české a slovenské republiky i Ruska. Všech dnes už téměř 100 skeptických společností ve světě má analogický program, který je vystižen i v jejich názvu: skeptici, společnosti pro vědecké zkoumání pseudo- nebo paranormálních názorů, společnosti pro podporu kritického myšlení (Slovensko, Španělsko) apod. V r.1994 se evropské skeptické společnosti sdružily od hlavičkou ECSO, European Council of Skeptical Organizations.

 Český klub skeptiků a jeho cíle

SISYFOS vznikl na jaře r.1995 z podnětu několika racionálně myslících osob. Dnes má téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina členů je z Prahy a okolí, pobočka je v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR.

Cíle klubu jsou definovány v úředně schválených stanovách. Naší snahou je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto analýz seznamujeme veřejnost a snažíme se bránit šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Za významné považujeme poskytování informací a pomoc občanům v ochraně před takovými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny. Klub nechce zasahovat do sféry politické a do oblasti náboženské víry.

Svou činnost na domácí scéně koordinujeme s evropskými i mimoevropskými skeptiky a pravidelně se zúčastňujeme evropských a světových kongresů.

 Oblasti našeho kritického zájmu

Klasickým skeptickým tématem jsou všechny okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, keltománie, numerologie, tzv. ufologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, posmrtný život, kryptozoologie, pseudohistorie, zázraky, kreacionismus. Dalším širokým tématem je parapsychologie s jejími četnými fenomény: spiritizmem, psycho- event. biotronikou, radionikou, i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil. Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunktura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často kuriózních metod. Vyjadřujeme se i k jiným „alternativním“ oborům: ve školství k waldorfským školám, v zemědělství k tzv. ekologickému zemědělství. Upozorňujeme na významnou negativní roli našich médií v šíření iracionality.

V současné době vystupují do popředí nové oblasti, kde dochází ke zkreslování vědeckých poznatků a k aktivnímu, často agresivnímu hlásání a šíření protivědeckých názorů. Patří sem různé aktivity ekologistů, boj proti jaderné energetice, proti geneticky modifikovaným potravinám, proti genetickému inženýrství atd. Naší snahou je vysvětlit podstatu, výhody i reálná rizika těchto nových oborů a vyvracet názory mylné nebo záměrně deformované.

Nenecháváme stranou ani oblasti teoretické, filozofické. Máme svou společensko-vědní sekci, která se zabývá mezi jiným především problémy masové kultury, humanitních hodnot, postmodernizmu a filozofie vědy. V nejbližší době počítáme s obnovením činnosti přírodovědecké a lékařské sekce.

 Činnost ČKS SISYFOS

Své cíle prosazuje náš klub co nejširším spektrem činností. Myšlenky našich i zahraničních skeptiků publikujeme ve Zpravodaji SISYFOS, který vychází od r. 1995 3-4x ročně. Obsahuje také aktuální informace o všech našich akcích a aktivitách. Řada našich členů publikuje články se skeptickou problematikou v odborném i denním tisku. Dále je to činnost přednášková. Sedmiletou tradici má pravidelný cyklus přednášek Věda kontra iracionalita, který organizujeme ve spolupráci s Akademií věd ČR v její budově na Národní třídě. Přednáškové cykly proběhly nebo probíhají i v Plzni, v Brně, na Kladně, a jednotlivě přednášejí členové SISYFA po celé republice. Publikovali jsme také několik odborných i beletristických knih, jejichž seznam uvádíme v příloze.

Vystupujme i v rozhlase a občas také v televizi. S výsledky našich analýz seznamujeme odpovědné instituce. Obracíme se s našimi návrhy, peticemi i stížnostmi na ministerstva, centrální lékařské i školské organizace i na státní kontrolní orgány.

Se značným ohlasem se setkalo každoroční udělování Bludných Balvanů, anticen za „významné příspěvky ke klamání veřejnosti“. Satirickou formou upozorňujeme vždy na tři „nejzasloužilejší“ jednotlivce a tři organizace.

Přesto, že jde o činnost náročnou, „sisyfovskou“ a zdánlivě málo efektivní, přece jen jsme dosáhli některých úspěchů. Čs. lékařská společnost vyloučila pod naším tlakem ze svých řad Společnost homeopatickou spolu s clusterovou medicínou a zrušila sekci elektroakupunktury podle Volla. Z obchodů byl stažen podvodný přístroj Depolar pro odrušování „zemního“ a elektromagnetického záření. V kritických pořadech televize se podařilo z naší iniciativy a s naší pomocí demaskovat některé léčitele a jiné podvodníky.

SISYFOS má svou webovou stránkuwww.sisyfos.cz kde jsou dostupné všechny základní dokumenty včetně všech čísel Zpravodaje a kde jsou uváděny aktuální informace o naší činnosti a pořádaných akcích.

 Organizace

SISYFOS má tři sekce: fyzikální, biologicko-lékařskou a společensko-vědní.

Z adresáře předsednictva Sisyfa

Předsedkyně: Ing. Lenka Přibylová
mobil 602 321 874
predseda@sisyfos.cz

1. místopředseda: Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc.
Radlická 112, 150 00 Praha 5
tel. domů 251 554 566, na ČVUT 224 357 317, mobil 737 584 683
Cenek.Zlatnik@fs.cvut.cz

2. místopředseda: Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.
tel. 721 132 043
e-mail: pekarek@oberon.troja.mff.cuni.cz

Viceprezident ECSO: RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
tel. do zam. 266 052 660
e-mail: grygar@fzu.cz
web: http://www.astro.cz/~grygar

Členská evidence: RNDr. Vladimír Přibyl, CSc.
mobil 606 734 222
e-mail: clenskeinfo@sisyfos.cz

Hospodář: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček
tel. mobil 608 737 872
e-mail: hospodar@sisyfos.cz

Šéfredaktor Zpravodaje a webu: Leoš Kyša
e-mail: leos.kysa@seznam.cz

Webmaster: Miroslav Najman
Kladenská 117, 273 01 Kamenné Žehrovice
tel. domů 312 658 346, tel. do zam. 225 422 423, mobil 602 380 503
e-mail: webmaster@sysifos.cz
web: http://ok1dub.cz/

WWW stránka: http://www.sisyfos.cz/


Co je skepticismus a jak diskutovat..

Vítejte ve skupině Českého klubu skeptiků Sisyfos.

(S laskavým svolením převzato a upraveno z FB skupiny Slovenských skeptiků)

*Poznámka 1: Pokud chceme začít o něčem diskutovat, měli bychom se nejdříve co nejlépe obeznámit s danou problematikou.

*Poznámka 2: Skepticismus neznamená víru ve vědu. Nemusíte věřit ničemu; je potřebné přehodnocovat myšlenky a přiklánět se k těm pravděpodobnějším.

*Poznámka 3: Ve vědě „teorie“ neznamená nějakou fantazii. Vědecká teorie je soubor principů, které vysvětlují a předpovídají nějaké jevy.  Teprve poté, co je nějaká hypotéza dostatečně ověřena skrze pozorování a experimenty, stává se teorií. Teorie evoluce není „fantazií“, protože obsahuje evidenci – důkazy, že platí. Vědecká teorie není ekvivalentní jiné teorii (náboženské, pseudovědecké, esoterické), ať už je tato sebevíc stará nebo „prošpekulovaná“.

*Poznámka 4: Vědecké/kritické myšlení (skepticismus) neznamená patent na rozum nebo svaté pravdy. Součástí kritického myšlení je přehodnocování svých postojů a jejich změnu, pokud se objeví dostatečná evidence. Skeptik svoje názory a předpoklady mění pod váhou evidence a logických argumentů. Skeptik pravdu mít nemusí; měl by ji hledat a chtít poznávat.

*Poznámka 5: Ve skupině prosím respektujte tyto poznámky a snažte se o slušnou argumentaci. Nezneužívejte toho, že je tato skupina otevřená.

Náboženství: Témata v oblasti náboženství jsou zajímavá – ale jenom ta s dopadem na společnost, která lze argumentačně kriticky rozebírat (např. antikoncepce v Africe), kde se pouští do oblastí, které jim nenáleží (především věda, ať už společenská jako v případě té Afriky, či přírodní, jako v případě kreacionismu, faith healing apod.). Ostatní věci v oblasti náboženství, jako ulevovat si na jeho adresu či poukazovat na něčí hloupost, do této skupiny nepatří.

V tomto dokumentu jsou nakopírované odkazy na texty o kritickém myšlení a konstruktivní debatě. Bylo by fajn si je přečíst ještě před debatou, aby diskuse nesklouzla do žabomyších válek. (Následují odkazy ve slovenštině, neostýchejte se přidat kvalitní linky v češtině, preferenčně před angličtinou, aby byly přístupné širšímu publiku.)

Při sestavování argumentů by si měl být člověk vědom toho, že on sám je nedokonalým výsledkem evolučních procesů, a tedy se přirozeně dopouští chyb (biases, fallacies). Tyto chyby se dají víceméně eliminovat, pokud je známe. Nejlepší je si tyto typy chyb uvědomit ještě dříve, než se začne debatovat. Pokud to neudělá diskutující, tak to za něj udělá jeho oponent, a to může být nepříjemné:

Co je fakt:

Některé vybrané chyby v myšlení. Pro víc informací je třeba si nastudovat odkazy, na které odkazují tyto články:

Břemeno důkazu je na tom, kdo tvrdí, že něco nějak je nebo není. Není na tom, kdo tomu nevěří. Pokud přicházíte do diskuse s mimořádným tvrzením, potřebujete mimořádný důkaz; bez něho je tvrzení nehodnotné:

Častý omyl v poukazování na souvislosti:

Jak rozeznat pravdu od nesmyslů (Toolkit Carla Sagana):

Můžete být sečtělí, ale záleží na tom v čem, a jak kvalitní jsou informace, které jste takto získali:

Další sbírka omylů, kterým bychom se měli vyhýbat:

Ne vždy se to daří, ale když chceme, aby naše argumenty nebyly špatně pochopené (ačkoli platí, že kdo chce psa bít, palici i psa si najde), snažme se psát srozumitelně, jasně a přesně:

Podobných textů je na internetu vícero, není na ně embargo, proto pokud chceme být fakt mega cool debatéři, měli bychom se o ně zajímat. Nikdo netvrdí, že kritické myšlení není jednoduché – není, je třeba se ho učit. Vyplatí se vyhledávat na internetu tato hesla:

  • List of fallacies, List of cognitive biases, critical thinking, skeptics dictionary

—————————————

Velmi dobré je přečíst si i některá pojednání o různých „alternativních“ myšlenkách: Alternativní medicína:

Velmi dobré je přečíst si skeptické slovníky:

Seznam pavědeckých termínů a myšlenek:

————————————–

Evoluce:

10 omylů ohledně evoluce a jak víme, že je skutečná [pro laiky, anglicky]:

Výborný český seriál o evoluci pro laiky: