۩ World Education Idea 2*)/.. teritoriální kriterium a propojený svět

Míra kritického myšlení v dané společnosti získaná edukací, bude určovat a určuje míru rozvoje a vyspělosti dané společnosti.

Kulturní vzory se utváří na základě našeho pozorování okolí, kdy následně vytváříme představy o tom, co je a není správné. To, co je a není správné odráží tedy naše kulturní vzory, jež vznikly z pozorování okolí.

To, co je a není správné velmi často neodráží relevanci, ale pouze právě naše přesvědčení, kdy jsme velmi často nevědomky obětí logických klamů.

Kritické myšlení vyžaduje často velké sebezapření, protože relevance právě odporuje často našim kulturním vzorům a proto i ve vědě existují zaslepené studie, metaanalýzy atd.

../ prevence, motivation, výuka verifikace, interpretace a logických klamů od ZŠ jako samostatný obor / Dezinformace, propojený svět: hrubý nástin, doplnit vhodně k celkovému verifikovanému shrnutí, téma související: (lépe definovat, zpřehlednit, verifikovat, tak abych sebe ani ostatní neuváděl  nechtěně v omyl, celkové chronologické shrnutí)


short version, předmluva: (zdroj: https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/827053240799854)

Vzdělávání v kritickém myšlení od ZŠ jako forma prevence proti desinformacím v propojeném informačním světě.

O směřování daného státu rozhoduje míra kritického myšlení ve společnosti, která je nízká i u politiků, kteří z této společnosti vzejdou a opět se dostávám k potřebě výuky kritického myšlení již od ZŠ vhodnou formou (verifikace, logické klamy atd. a v širším celosvětovém měřítku, jež je nezbytné v dnešním propojeném světě informační dálnicí a to:

*2) Mezinárodní portál, jež by byl edukačním místem, verifikace, logické klamy, based evidence, věda – celosvětové dějiny, výuka, využití aplikací (VR, mobily, google glass, etc.), motivace, atd.apod., sponzorován MMF , skrze fondy apod.) Zda-li a jak je to proveditelné, netuším. http://www.wall-street.cz/?p=7100

5.1.2018 “What is the biggest problem that you think needs solved in this world? A. P. (Nyx) https://www.twitch.tv/nyxsaga

ad Nyx) Low critical thinking, desinformation, bad interpretation = World Education Idea (We Can Change World, Motivation, Inspiration, Interactive Learning)

World Interactive Education Web Place Portal idea sponsored by MMF, bitcoin, funds, etc.? VR, google glass learning, etc, mobile aplications, stream, tv, etc., motivation, sci-game, edu-game, lang-game (language learning, etc.) EN universal language for science, learning, AI teaching etc., etc.  

Based evidence, critical thinking,logical fallacies, verification, desinfomation, interpretation. (AI worldEDU (positive vs negative) – AI – pravděpodobně by mohla být využita k šíření vědního skepticismu, kritického myšlení, pozitivní, inspirační vlny, aniž by si to lidé uvědomovali a tak je učit – (verifikovat s negativy, jsou-li – jaká?)

Jak tedy docílit zvýšení kritického myšlení (prevence) ve společnosti? Jak se mají lidé bránit logickým klamům, manipulaci své i cizí, když pojmy kritického myšlení ani neznají tak, aby si nevědomky chybně neinterpretovali vše k obrazu svému?


výrok:

“Vzrůstající dostupnost informací způsobuje u jedinců falešný pocit jen toho jejich “správného” chápání světa, bez nutnosti respektovat ověřené autority.” M.

ad ověřené autority: Na tento výrok bych si dal pozor, protože logický klam dovolávající se autority je právě velmi častý. Příklad šiřitelů logických klamů, dezinformací a iracionality z odborné obce: Strunovská, homocysteinová rovnováha Dr. Erbena, Hnízdil, Eleková a velmi mnoho dalších po celém světě z odborné obce, jež lidé považují za ověřené autority a nedokáží posoudit relevanci jejich výroků, studií atd. apod., based evidence vs based eminence, neznají vědecký konsenzus, ověřování, zavádějící studie, chybnou interpretaci, logické klamy atd. apod. (vis též Ověřování a výzkum)


۩ ad  24. 12.

Tento problém bude v propojeném světě s nárůstem objemu dat,  moderních technologiích,  dynamicky narůstat dál a pravděpodobně se budeme stále více setkávat a setkáváme s tím, že věda či relevance bude a je čím dál více mimo chápání a vznikne či již existuje (existovalo vždy) mnoho tříd společnosti vykládající si, interpretující si poznatky dle svého přesvědčení, kulturních vzorů atd. apod., což sice je a i bylo přirozené, avšak  moderní doba – informační dálnice – způsobila a nadále bude způsobovat dynamický růst dezinformací či iracionality, na kterém se bude podílet mnoho kauzalit mizení teritoriálního kritéria. (dále jen: Mizení teritoriálního kriteria a multikulturalismus) (podobný problém nastínil již Isaac Asimov ve své sci-fi Nadace – série Druhá Nadace – Terminus)


  • Prevence?

Rád bych, aby se vyučovalo kritické myšlení (logické klamy, verifikace, interpretace atd.) jako samostatný obor vhodnou formou již od základních škol (co obnáší kritické myšlení, kdy vyžaduje často velké “sebezapření” neb naše přesvědčení a kulturní vzory, jak velmi často nevědomky tak vědomě, odporují právě relevanci) až po složitější formu na VŠ atd.

Jak se mají lidé bránit logickým klamům, manipulaci své i cizí, když pojmy kritického myšlení ani neznají tak, aby si nevědomky chybně neinterpretovali vše k obrazu svému? Politici, kdokoliv z jakéhokoliv povolání, kdo z takové společnosti vzejde, bude ve svém povolání šířit iracionalitu bez míry schopnosti ověřování svých i cizích tvrzení atd. apod. (motivační kampaně samotné nestačí – problém leží v základní výuce a kritickém myšlení, kdy i tvůrce kampaní do nějaké míry a sponzory ovlivňují samozřejmě kulturní vzory, ale začíná se o tom víc mluvit, což je perfektní) : https://betterworld.mit.edu/about-the-campaign/ – lépe definovat)

..vhodnou formou stejně jako jiné obory, jež by se tak dostalo do podvědomí i povědomí veřejnosti jako samozřejmost, stejně jako matematika atd., což by pravděpodobně mohlo procentuálně pomoci lidem v rozlišovacích schopnostech a též by se mohly tvořit skeptické sociální skupiny již od raného dětství. V budoucnu či právě již dnes jsme pozadu a jedná se pravděpodobně o jeden z nejdůležitějších oborů, schopností, jež zná spíše úzký okruh vědeckého skepticismu a výzkumu. (vis. dále jen tvoření tříd*1a)

Problematika je samozřejmě dalece složitější a paradoxem je, že by se jí musela ujmout nějaká autorita či autority a změny začít prosazovat. Jeví se mi to jako pravděpodobně nejlepší varianta, jež by mohla v dlouhodobém horizontu napomoci procentuálně velmi zvýšit prevenci a nárůst kritického myšlení (ve smyslu vědního skepticismu) ve společnosti.

Velkou nevýhodou je, že mnoho učitelů neví či valná většina, co obnáší kritické myšlení a bude docházet ke střetům kulturních vzorů, kdy relevance bude odporovat jejich přesvědčením či kulturním vzorům.

Následky výuky  by se projevovaly pravděpodobně do značné míry nejen mezigeneračními střety (dětmi a rodiči apod.), kdy by děti začaly zjišťovat, že jejich rodiče jsou často obětí mýtů, bludů a logických klamů, což by jistě vyvolávalo vlnu nevole  u mnohých rodičů s touto výukou a další rozpory ve společnosti. Výuka by se dostávala do střetu s mnoha kulturními vzory a přesvědčeními.

Nicméně tato negativa  se stěží mohou srovnávat s problémy narůstajících dezinformací a iracionality, s problémy mizejícího teritoriálního kriteria, nárůstem objemu dat v propojeném světě. Pozitiva takového učení by se velmi pravděpodobně projevila ve zvýšené náklonnosti k vědním disciplinám a rychlejšímu rozvoji společnosti. (další negativní kauzality velkého objemu dat a nízkého kritického myšlení, se projevují na velkém objemu dat špatných studiích atd. Ověřování a výzkum

Dále by mohly samovolně vznikat skupiny skeptiků a rozšířit se tak skepticismu nejen v ČR .  Nicméně jde hlavně o problém prevence a nízkého kritického myšlení ve společnosti, kdy by se taková výuka mohla stát samostatným oborem a je de facto nutností pro ověřování ve všech oborech.

Ve složitější rovině pak je zcela nezbytná pro výzkum, ve kterém objem špatných a účelových studií narůstá ohromným tempem v dnešním moderním a propojeném světě informační dálnicí, kdy bariéry padly i díky univerzálnímu jazyku jímž se stala EN (binární, obchodní, vědecký, kulturní jazyk).

Existují samozřejmě další problémy, kdy samotní politici, jež kritickým myšlením příliš často neoplývají a vzešli ze stejné společnosti či jsou voleni ze společnosti s nízkým kritickým myšlením a to kdekoliv na světě, nebudou tyto změny pravděpodobně prosazovat neb nebudou vidět k tomu důvod a pokud ano, budou si je velmi pravděpodobně snažit šroubovat na své kulturní vzory, jako se již děje skrze různá ministerstva dezinformací či tomu nějakým způsobem budou bránit, jako se děje. Nicméně aspoň se o problému stále více mluví a je de facto jedno, kdo a jak se k tématu vyjadřuje. Důležité je, že se mu dostává stále více pozornosti.

Utváření  logických klamů je přirozená vlastnost  lidí a proto např. ve vědě existují zaslepené studie atd. Logické klamy či iracionalita je každodenním problémem na jakékoliv téma v běžném životě, což nějak utváří poté společnost – dle míry kritického myšlení pak můžeme pozorovat rozdíly ve společnosti či mezi třídami společnostmi, mezi státy atd. apod.) http://www.wall-street.cz/?p=6832


další pravděpodobně nutné řešení v propojeném světě: (dále jen: http://www.wall-street.cz/?page_id=5193)
Cesty plynou z vývoje a interakcí druhu a vše jsou nějaké zkušenosti, ze kterých se do nějaké míry nějak učíme. Stěží určit, jaké cesty bychom tedy měli jít či nelze přesně říct, že negativní jsou zcela špatné apod., když se učíme z pozitivních, negativních atd. apod. a plynou z interakcí. (rozvinout – definovat) Nicméně:

Do značné míry by mohlo lidem pomoci interaktivní vyučování kritického myšlení (co obnáší, kdy vyžaduje často velké “sebezapření” neb naše přesvědčení a kulturní vzory, jak velmi často nevědomky tak vědomě, odporují právě relevanci) vhodnou formou již od ZŠ a dále jen v propojeném světě nějaké místo s výukou, motivací, based evidence, interaktivním obsahem, jež by bylo edukačním místem pro celý svět.


*2) World Interactive Education Web Place Portal idea sponsored by MMF, bitcoin etc.? VR, google glass learning, etc, mobile aplications, stream, tv, etc., motivation, sci-game, edu-game, lang-game (language learning, etc.) EN universal language for science, learning etc.  Based evidence, critical thinking,logical fallacies, verification, desinfomation, interpretation. (AI for worldEDU (positive vs negative) – AI – pravděpodobně by mohla být využita k šíření vědního skepticismu, kritického myšlení, pozitivní, inspirační vlny, aniž by si to lidé uvědomovali a tak je učit – (verifikovat s negativy, jsou-li – jaká?)


(pozn. motivační kampaně samotné nestačí – problém leží v základní výuce a kritickém myšlení, kdy i tvůrce kampaní do nějaké míry a sponzory ovlivňují samozřejmě kulturní vzory, ale začíná se o tom stále víc mluvit, což je perfektní) : https://betterworld.mit.edu/about-the-campaign/ – lépe definovat)


..klasické log. klamy na podporu přesvědčení či kulturních vzorů:

Peter R. Schuster Zdravomolekularita. Zdraví na molekulární úrovni. Hm… Nu, proč ne… pokud si vezmu, co za hlouposti “vědci zjistili, doporučili, zavrhli, opět doporučili, opět zavrhli, popřeli a pak znova tvrdili” jen v oblasti (tzv.) zdravé výživy za posledních cca sto let, tak by je mohli takměř upalovat jak čarodějnice 🙂

Stanislav Stupka
Stanislav Stupka Peter R. Schuster Nějak nerozumím. Oslovujete novináře, různé autority, co něco tvrdí díky vlastní interpretaci různých studií atd., na podporu svého přesvědčení atd., ať již vědomě či nevědomky atd. a nebo opravdu mluvíte o vědeckém konsenzu a přehodnocování based evidence, které je nutné a běžné? (edit) téma související, interpretace dat a desinformace:
vis. třeba: Lék, kde byla předem vyvážená rizika (představoval kardiovaskulární rizika) Rozšířil se mýtus, že farmaceutická firma skutečnost léta tajila. Přitom od začátku po studiích 1,2,3,4 a schválení se vyvážila rizika (nutný pro danou nemoc, ale s tímto rizikem) a uvedl se lék na trh. Po dlouhodobém sběru dat se opět přehodnotila rizika. Avšak nevědomí lidé a alterna z toho učinila “důkaz”, že se jednalo o podvod a byznys za nějakým účelem.
Samozřejmě to nevyjímá, že by neexistovaly účelové podvody i po deseti letech zkoumání, které by snad pronikly sítem FDA atd., ale vždy se na to přijde právě sběrem dat a nutným přehodnocováním všemi stranami. Taktéž dané užívají všichni i výrobci. Čím modernější doba a sběr, tím je větší schopnost verifikace a přehodnocování. Zkoumá se vše i třeba účinnosti jógy k dané nemoci atd.

(MTKM, předmluva:  Zbavit se antropologického děje, jímž je multikulturalismus, je jako zbavit se rotace planety. Multikulturalismus není myšlenka, ale definice děje, který probíhá od nepaměti prvobytně pospolné společnosti a jež v dnešní moderní době nabyl dynamických rozměrů, kdy probíhá ze dne na den díky vysoké populaci, technologiím, infrastruktuře, informační dálnici, vojensko-obchodním strategiím, mocenským sférám vlivu a neposledně globálnímu jazyku, jímž se stává angličtina. Samozřejmě, že někteří proti tomuto rychlému procesu bojují a druzí jej podporují a všichni se snaží zachovat své kulturní vzory, ale to že si to strany nazývají politickou myšlenkou, nic na samotném procesu nemění. Žádné postoje nebudou mít pravděpodobně vliv na mizení teritoriálního kriteria. Všichni budou chtít využívat celé planety a výkonná moc bude muset být kontinentální.  Toto století bude přelomové. Za tisíc let pak migrační vlny budou  mezi planetami (my nechceme migranty ze Země či Marsu) za další tisíce let pak mezi slunečními soustavami a za další tisíce let mezi galaxiemi. Teritoriální kriterium, kulturní vzory a hrdosti, nabudou zcela jiných rozměrů.)

(video: dezinformace, motivace a education jako prevence)

dále jen ad video:

ad Zemana konvoj: Nezáleží na tom, že manipuluje dle svých potřeb, na podporu svých pol. ambicí apod., protože Rusové manipulují s ním i skrze peníze a výsledný obraz je velká sféra vlivu Rusů v ČR, která představuje bezpečnostní rizika. Zeman si myslí, že má na něco vliv a může něco využít, ale přitom je využíván a šíří desinformace stejně jako Václav Klaus. https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/661180577387122
https://twitter.com/_Roman_Maca/status/943131361707208704
https://twitter.com/hlidacipes_org/status/943122275389378560
https://twitter.com/brestan/status/943019938104729602
nastupující oligarchie napojená na východ: https://hlidacipes.org/__trashed-11/
https://hlidacipes.org/wp-content/uploads/2017/10/ab-mimo-agf.png https://hlidacipes.org/podporte-nezavislou-zurnalistiku/

V širším pohledu je pak zneužíván strach z mizejícího teritoriálního kritéria (http://www.wall-street.cz/?page_id=5193), které se, nejen, mocnosti samozřejmě budou snažit využít ve svůj prospěch a zde se dostáváme k pravděpodobnému vyznění celé situace: Zeman je užitečný idiot. (ještě verifikuji svůj výrok)

O směřování daného státu pak rozhoduje míra kritického myšlení ve společnosti, která je nízká i u politiků, kteří z této společnosti vzejdou a opět se dostávám k potřebě výuky kritického myšlení již od ZŠ vhodnou formou (verifikace, logické klamy atd. a v širším celosvětovém měřítku, jež je nezbytné v dnešním propojeném světě informační dálnicí a to:

Mezinárodní portál, jež by byl edukačním místem, verifikace, logické klamy, based evidence, věda – celosvětové dějiny, výuka, využití aplikací (VR, mobily, google glass, etc.), motivace, atd.apod., sponzorován MMF , skrze fondy apod.) Zda-li a jak je to proveditelné, netuším. http://www.wall-street.cz/?p=7100

Jak tedy docílit zvýšení kritického myšlení (prevence) ve společnosti? Jak se mají lidé bránit logickým klamům, manipulaci své i cizí, když pojmy kritického myšlení ani neznají tak, aby si nevědomky chybně neinterpretovali vše k obrazu svému? https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/661180577387122

//nové možnosti moderních technologií: !//10.12.17 Retrospektivita mozku, jež čerpá ze vzorců (obrazů v minulosti) z paměti při pozorování a následném posuzování daného, může vést k tomu a dále se dá manipulačně využít/zneužít k formování člověka již od narození. (dále jen verifikovat – využití vs zneužití v AI) http://www.wall-street.cz/?page_id=7208

**

Nevýhodou je, že mnoho učitelů neví či valná většina, co obnáší kritické myšlení a bude docházet ke střetům kulturních vzorů, kdy relevance bude odporovat jejich přesvědčením či kulturním vzorům.

Následky by se projevovaly pravděpodobně do značné míry nejen mezigeneračními střety (dětmi a rodiči apod.), kdy by děti začaly zjišťovat, že jejich rodiče jsou často obětí mýtů, bludů a logických klamů, což by jistě vyvolávalo vlnu nevole  u mnohých rodičů s touto výukou a další rozpory ve společnosti.

Nicméně tato negativa  se stěží mohou srovnávat s problémy narůstajících dezinformací a iracionality, s problémy mizejícího teritoriálního kriteria, nárůstem objemu dat v propojeném světě. Pozitiva takového učení by se velmi pravděpodobně projevila ve zvýšené náklonnosti k vědním disciplinám a rychlejšímu rozvoji společnosti.

http://www.wall-street.cz/?p=6832
___
upd. 12/17 Propagandu lidé (politici) šíří vědomě i nevědomky a může nabývat různých podob pozitivní vs negativní atd. u jakýchkoliv mocností a nikdo ji nepopírá. To, co je tedy rozhodující, k čemu slouží, zda-li a jaké dezinformace šíří či iracionalitu, její důsledky, prevence:
___
( Teritoriální kriterium internet: upd. 14.12.2017 NETneutrality https://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality /důležitý/ pro vzdělání všech – tím více důležitý mezinárodní “portál”, web, etc. v propojeném světě. / Boj o kulturní vzory, strach z mizení teritoriálního kriteria se bohužel v propojeném světě přirozeně stěhuje na internet, kdy dochází k jeho cenzůře,  http://www.wall-street.cz/?page_id=5193
___
Mizení lingvistického teritoriálního kriteria: (rozvést – pravděpodobně nakonec ten nejdůležitější důsledek?) – binární jazyk EN (dále jen další kauzality pro “AI” v budoucnu) či již dnes pravděpodobnost využití “AI” pro hybridní války?

Téma související, BBC, verification Dr. Claire:

BBC, verification, Dr. Claire:


AI for worldEDU (positive vs negative)

poznámka: verifikovat, rozšířit MK: Role AI v tvoření dezinformací, ovlivňování společnosti, likvidace osob.

!//10.12.17 Retrospektivita mozku, jež čerpá ze vzorců (obrazů v minulosti) z paměti při pozorování a následném posuzování daného , může vést k tomu a dále se dá manipulačně využít/zneužít k formování člověka již od narození. (dále jen verifikovat – využití vs zneužití v AI)

Internet – společné vědomí (rozvést) – AI – pravděpodobně by mohla být využita k šíření vědního skepticismu, kritického myšlení, pozitivní, inspirační vlny, aniž by si to lidé uvědomovali a tak je učit – (verifikovat s negativy, jsou-li – jaká?)  otázka je, jak změnit predikci a tedy hodnocení pozorovaného pro “infikování” – language bariéra etc.?